BuiltWithNOF
logga copy

         Farligt Gods & Logistik
 Cylindervägen 14,  430 32 Varberg
tfn: 0340-135 05,  fax: 0340-158 05
           E-mail: info@fgl.se

Förkortningar, A - C

fork1-vit

ADR
European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route
(Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg)

ADR-S
Nationella bestämmelser om transport av farligt gods på väg

ASS
Arbetarskyddsstyrelsen

BAM
Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung

BRS
Brand- och räddningsskolan (Arlanda)

BRS
Beredskabsstyrelsen (Danmarks motsvarighet till Räddningsverket)

BV
Banverket

CAS-nummer
Chemical Abstract Service (identifieringsnummer för kemiska ämnen)

CEFIC
Chemical Industries Association (Samarbetsorgan för den europeiska kemiska industrins branschorganisationer)

CEN (-standard)
European Committe for Standardisation (Europeiska standardiseringskommittén

CIM
Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail (enhetliga rättsföreskrifter)

CIV
Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Passengers and Luggage by Rail (fördraget om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods)

CMR
Convention on the contract for the international carriage of goods by road

COTIF
Convention concerning International Carriage by Rail (föredraget om den internationella järnvägstrafiken)

CSC
International Convention for Safe Containers

<< Tillbaka

D-F

G-K

L-R

S-Ö

[Home] [Om FGL] [Er Säkerhetsrådgivare?] [Vad är farligt gods?] [Emballage] [Lagar & Förordningar] [Förkortningar] [A - C] [D - F] [G - K] [L - R] [S - Ö] [Länkar] [Värt att veta] [Kontakt]